Projekt "Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0014

Realizátor: Vysočina Education

 

Cílem projektu je podpora ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina v oblasti zdravého životního stylu (ZŽS) a dopravní výchovy rozšířením spektra nových forem a metod vzdělávání.

 

Projekt je realizován prostřednictvím 4 klíčových aktivit, ve kterých:

 

1. jsou učitelé ZŠ proškoleni a obdrží mnoho metodických a výukových materiálů a her zaměřených na ZŽS, které budou v průběhu projektu používat ve své pedagogické praxi.

2. se žáci ZŠ a SŠ vzdělávají v dopravní výchově novými metodami, zaměřenými hlavně na praktický nácvik v provozu

3. jsou žákům ZŠ nabídnuty nové, převážně netradiční a atraktivní formy pohybových aktivit (jóga, horolezectví, tanec...)

4. budou zapojené školy sdílet zkušenosti se zařazováním aktivit podporujících ZŽS do činnosti školy, budou se vzájemně setkávat za odborné podpory členů Krajského koordinačního týmu Škol podporujících zdraví, budou předávat svoje zkušenosti (např. na konferencích) ostatním školám Kraje Vysočina (KV).

 

Naše škola je zapojena do těchto klíčových aktivit:

 

Zdraví nás baví

V rámci aktivity budou vytvořeny nebo zrealizovány:

- metodické listy a metodika pro učitele ZŠ pro zařazení informací o zdravém životním stylu do výuky ve 3. a 7. tříd ZŠ. Obsah - zdraví, hygiena, stravovací návyky, pohyb, návykové látky atd. Součástí je také informační list pro rodiče

- pracovní sešity pro žáky 4. tříd ZŠ navážou na metodické listy - zábavné úkoly, obrázky, křížovky, rébusy, doplňovačkami apod. budou využívány napříč předměty např. tělocvik, přírodověda, třídnické hodiny atd.

- výukové filmy s úkoly na DVD, tematicky zaměřené na zdravý životní styl, zdravou výživu, osobní hygienu, pohyb, prevenci závislostí, prevenci úrazů, poskytování 1. pomoci atd.

- interaktivní hra o zdraví - atraktivním, poutavým a zejména aktivním způsobem osloví děti ve věku, kdy lze velmi významně ovlivnit jejich chování, návyky a způsob život a zodpovědnost za své zdraví i zdraví druhých

 

2. 10. 2014 se v naší uskutečnila

Hra o zdraví Jednalo se o interaktivní hru, kdy na stanovištích lektorky pracovaly s dětmi a snažily se předat jim hravou formou informace o významu zdravého životního stylu.

 

Cílová skupina: děti 3. a 4. třídy

 

Rozdělení dětí do čtyř skupin na stanoviště:

1. zdravý životní styl

2. výživa

3. závislosti, drogy

4. kouření

5. pohyb

 

Bezpečně na cestě

 

Tato část projektu se uskuteční

 

1. stupeň - v týdnu od 2. 3. do 6. 3. 2015

2. stupeň - v týdnu od 11. 5. - 15. 5. 2015

Typ projektu: 
Normální