Mezinárodní projekt EURONET 50/50 MAX

EURONET 50/50 MAX je založen na projektu EURONET 50/50, který proběhl v 9 zemích EU v letech 2009-2012. Projekt EURONET 50/50 zvítězil v soutěži nazvané „Sustainable Energy Award2013“ (Cena udržitelné energie 2013) v kategorii „vzdělávání“. Projekt EURONET 50/50 MAX si klade za cíl zavést metodiku projektu 50/50 v 500 školách a v 50 mimoškolních budovách ve 13 zemích EU.

 

Projekty zaměřené na úsporu energie, které používají metodiku projektu 50/50, se snaží dosáhnout snížení spotřeby energie pomocí změny v chování uživatelů budovy. Ve školních budovách se jedná především o žáky, učitele a školní personál, který se stará jak o budovu školy, tak i o potřeby žáků. Snížení energetické náročnosti školní budovy má za následek také snížení emisí CO2, což přispívá k ochraně životního prostředí a zlepšení místního klimatu. V projektu EURONET 50/50 MAX získají školy za svoji snahu také finanční prostředky – obdrží 50 % z peněz ušetřených na energiích ve škole realizací projektu.

 

Jelikož jedním z hlavních cílů projektu EURONET 50/50 MAX je snížení emisí CO2, v centru pozornosti tohoto projektu je spotřeba energie v budově. V projektu 50/50 je rovněž možné se zaměřit na školní odpad a využívání vody.

 

Zavedení energii šetřícího projektu 50/50 na školách poskytuje výbornou příležitost pro kombinování výuky a učení ve specifických předmětech s praktickou zkušeností a mezipředmětovými vztahy. 

 

Přínos projektu pro žáky

 

Rozvoj osobních schopností a dovedností

 

Popis dovednosti jak si sám organizovat svou práci, rozvoj produktivních postojů, hodnot, motivací a myšlenek, zužitkování talentu a motivace, tvorba vlastních cílů a učení se ze zkušeností získaných při práci na projektu:

 

1. Vědomé používání energie v každodenním životě

2. Osvojení si správných návyků pro šetření energie

3. Vytváření osobního postoje k otázkám klimatu a šetření energie

4. Přesvědčení a motivace pro šetření energie u spolužáků a rodičů

 

Aktivity a realizace specifických dovedností

 

Popis samostatně vedené práce s cílem uskutečnění všech cílů a plánů, ať už pro sebe nebo pro ostatní a společně s ostatními, v týmu:

 

1. Objevování svého postoje při používání energie a osvojení potřebných informací

2. Tvorba informačních plakátů a symbolů pro podporu šetření energie

3. Samostatná realizace a analýza experimentu

4. Samostatné užití vědeckých forem práce (např. tvorba a analýza teplotního profilu)

5. Používání různých přístrojů během měření

6. Praktická realizace vlastních nápadů jak šetřit energii

 

Metodické možnosti a dovednosti při řešení příbuzných problémů

 

Žáci se učí jak samostatně pracovat myšlenkově i fyzicky během řešení dalších příbuzných problémů. Řeší problémy tvořivým způsobem a provádějí hodnocení faktů a zjištěných poznatků smysluplným způsobem při použití svých vědomostí a dovedností:

 

1. Znalosti fyzikálních veličin a chemických vzorců

2. Znalosti o energii šetřících elektrických spotřebičích

3. Znalosti o skleníkovém efektu, klimatických změnách a ochraně klimatu

4. Učení se technickým základům o dodávce energie ve škole a doma

5. Rozvoj výzkumné strategie při hledání zdrojů plýtvání energie

6. Hodnocení a systém zaznamenávání spotřeby energie

7. Tvorba tabulek ve Wordu a v Excelu

8. Kreativní prezentace příbuzných témat

 

 

Schopnosti a dovednosti v oblasti společenských věd

 

Sem patří schopnosti zahrnující samostatnou komunikaci a spolupráci, schopnost potýkat se s problémy a spolupracovat s ostatními tvořivým způsobem, práce ve skupině a práce specificky zaměřeným způsobem a tvorba nových plánů, úkolů a cílů:

 

1. Prezentace výsledků výzkumu

2. Práce na projektech cílených na styk s veřejností

3. Organizace pracovního procesu během projektu

4. Organizace akcí pro celou školu

Typ projektu: 
Normální