Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016 –2017

„Poznáváme a objevujeme a při tom si hrajeme“

Do třídy Berušek je pro školní rok 2016/17 zapsáno 28 dětí, 12 děvčat a 16 chlapců. Třída je smíšená, věk dětí 2,5 – 6 let. Děti jsou z Batelova, Rohozné, Nové Vsi, Bezděčína a Prahy. V této třídě budou s dětmi pracovat dvě učitelky, Šebestová Blanka a Jůnová Eva. Berušková třída se nachází v 1. pavilonu MŠ nahoře.

 

Veškeré činnosti ve třídě se řídí režimem dne, který je umístěn na nástěnce v šatně a rodiče se s ním mohou dobře seznámit. Třídní vzdělávací plán pro tento rok nese název: „Poznáváme a objevujeme a při tom si hrajeme“ a je zaměřen na environmentální výchovu dětí. Snahou bude vzbudit v dětech zájem o přírodu, poznávat ji a chránit. Pro realizaci využijeme přírodu v nejbližším okolí, louku, les a především přírodní zahradu v areálu MŠ, kde budeme pozorovat proměny přírody vlivem ročních období. Zařadíme co nejvíce pobyt dětí v přírodě a budeme plnit úkoly prožitkového učení. Ve třídě, v přírodovědném koutku, budeme v průběhu celého roku provádět různé pokusy, objevovat a zkoumat přírodniny, např. usychání listů, tání sněhu, klíčení semen, pozorování hmyzu pod lupou a mikroskopem…

 

Dále budeme ohleduplní ke svému zdraví, stanovíme si pevná pravidla třídy, která budeme respektovat a dodržovat, seznámíme se s tradicemi na Vysočině, s odlišnými kulturami a způsobem života v jiných zemích, rozvíjet komunikační dovednosti, slovní zásobu dětí , důraz budeme klást na rozvíjení funkčních gramotností. Tento školní rok se zaměříme na hudebně dramatickou výchovu, s dětmi nacvičíme dvě divadelní představení pro rodiče (vánoční a ke Dni matek). Navážeme spolupráci s rodiči v podzimních a jarních tvořivých dílnách.

 

Učitelky budou dětem nabízet různé aktivity, činnosti, práci s přírodními materiály, pracovní listy na PC, využití koutků ve třídě (přírodovědný, čtenářský, výtvarný, hudební, relaxační), tvořivé hry dětí na koberci, společenské a pohybové hry, společné aktivity s rodiči atd.

 

Hodnocení dětí nebude formou srovnávání, ale výhradně individuálními pokroky dítěte, aby byla zajištěna optimální výchova a vzdělání.

 

Fotodokumentace dětí bude pravidelně aktualizována na webových stránkách třídy. Osobní portfolia dětí – výkresy, pracovní listy, výrobky, budou založeny ve třídě, připraveny kdykoli k nahlédnutí. Rodiče se mohou informovat na své dítě ve třídě, nebo formou anonymní schránky důvěry, která je umístěna v šatně dětí.

Ulehčíme nově příchozím dětem vstup do MŠ, snadnější začlenění do kolektivu, budeme se i nadále věnovat talentovaným dětem, vytvoříme jim dobré podmínky pro rozvíjení jejich schopností.

 

V letošním roce budeme připravovat 12 předškoláků do ZŠ a zaměříme se na:

  • Rozvoj grafomotoriky, správný úchop tužky
  • Zrakovou a sluchovou percepci
  • Prostorovou představivost
  • Posloupnost v řadě
  • Funkční gramotnosti
  • Rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost
  • Paměť, pozornost, logické myšlení
  • Spolupráce s dětmi ze ZŠ (IV. třídou)

 

Koncepce vzdělávání  spočívá nejen v řízených činnostech, ale i ve všech spontánních aktivitách během dne, v nichž se prolínají jednotlivá témata a také v realizaci společných mimoškolních akcí. Cílem je předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny a rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost dítěte.

 

Výstupem by měly být fyzicky zdravé děti se vztahem k přírodě, hudbě, mateřskému jazyku, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací, starat se o sebe a pomáhat druhým, se zájmem o okolní svět, dění ve společnosti a v přírodě.