Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Už se těším do školky

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznámení s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Poznáváme nové kamarády i paní učitelky

-Znovu se setkáváme s maskoty třídy, kamarády Broučkem a Beruškou

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými   

 

Já a moji kamarádi

-Rozhovory v komunitním kruhu „Brouček zlobí Berušku“, „Můj nejlepší kamarád“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“, společná výtvarná práce dětí, koláž- „strom přátelství“

-Seznámení s písní „Kdo jinému jámu kopá“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-PH „Bačkůrkovaná“- seznámení s pravidly a jejich respektování

 

Beruška a Brouček se učí malovat

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, pozorování života v jezírku

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě

 

Zajíček ve své jamce

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, barvy a proměny přírody

-Zařazení přírodního materiálu do „přírodovědného koutku“, pozorování lupou, sušení listů

-Nová PH „Zajíček ve své jamce“, „Tiše, tiše, ježek spí“-společné prožívání pohodové atmosféry

-Seznámení s pohádkovým příběhem „Beruška a Brouček na procházce v lese“-vytváření povědomí o rozmanitosti a potřeby ochrany přírody

-Seznámení s novou písní „Odemykám černý les“, seznámení s Orfovým Instrumentářem, spontánní rytmický doprovod dětí, vytváření atmosféry pohody a vzájemné důvěry

 

Předškoláci:

-Seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, doplnění tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, kooperativní činnosti.

 

14.9. v 15.30hod. bude informativní schůzka pro rodiče

 

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Enyky, benyky, švestkové knedlíky

-pozorování a poznávání nejznámějších druhů ovoce podle vzhledu, vůně a chutě

-krájení a příprava ovocného salátu, ochutnávání

-příprava těsta a ovoce na švestkový koláč, vnímání všemi smysly

-pozorování zahrad v okolí, pojmenování ovoce dozrávajícího na stromech

-pojmenování barev ovoce v přírodě i v zahradě, práce s encyklopediemi

-seznámení s novou básní a písní

-výtvarné ztvárnění jablíčka „červík Pepík“

 

Podzimní hostina

-pozorování druhů zeleniny, poznávání všemi smysly-vůně, chuť, barva, tvar…

-„Zdravá jídelna“-vytváření mrkvové pomazánky, jednohubek, ochutnávání

-modelování zeleniny z plastelíny, bramborová tiskátka „Vaříme polévku“

- seznámení s novou básní a písní „Šel zahradník do zahrady“

-pozorování práce na zahradě, sledování zahrádek v okolí MŠ

-PH „Horký brambor“, „Sklízení zeleniny“

 

Já jsem malý kaštáneček

-sběr lesních plodů (šípek, trnka, žaludy, kaštany), pozorování a pojmenování

-vytváření přírodního zátiší pomocí přírodního materiálu, vyrábění zvířátek

-sběr šípku, vaření šípkového čaje s medem, ochutnávání

-vycházka ke krmelci, zakrmení lesních zvířátek

-poznávání listnatých i jehličnatých stromů, práce s obrázky, sběr přírodnin

-seznámení s novou básní a písní

 

Zamykám, zamykám les

-seznámení s písní „Broučci a Berušky“, četba pohádky „Broučci-a byl podzim“

-pobyt v lese, pozorování změn v přírodě- uspávání přírody „Zamykám les“

-příprava hmyzího domečku v zahradě MŠ, vysvětlení účelu

 

Předškoláci

Dýchání s flétnou, seznámení s hudebním nástrojem, pracovní listy, pracovní sešity, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, technika stříhání, uvolňování zápěstí, práce dle pokynů učitelky, procvičování soustředěnosti, samostatnosti při práci, dokončení daného úkolu, kooperativní činnosti, vyjednávání pomocí úspěšných strategií, samostatné tvoření věty a souvětí, mechanické počítání, napodobování písma podle vzoru, určení číslice podle počtu prvků, nesmyslné obrázky, geometrické tvary, atd…

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Hodiny s jednou ručičkou

-četba pohádky „O Křemílkovi a Vochomůrkovi“

-správné pochopení střídání ročních období, charakteristické znaky, proměny přírody

-sledování přírodní zahrady i přírody v okolí MŠ (znaky podzimu)

-společná koláž a výroba „Hodin s jednou ručičkou“, umístění ve třídě

-výtvarné vyjádření stromu v jednotlivých ročních obdobích (práce ve skupinách)

-seznámení s novou básní, dramatizace pohádkového příběhu

 

Počasí je na draka, draka ale neláká

-seznámení s jednotlivými typy počasí „Co viděl drak z výšky“(práce s obrázky)

-dramatizace (použití rytmických hudebních nástrojů, reagování na daný zvuk)

-seznámení s písní „Draku,vyteť výš“, PH Na vítr, Na mraky

-zapouštění tempery do klovatiny-výtvarná práce „Dráček Fráček“, společná práce dětí (koláž z různých materiálů, otisk molitan. houbou)

-seznámení s pohádkovým příběhem „Kamarádi-vítr, mrak a déšť“

 

S Beruškou a broučkem v ordinaci

-poznávání a pojmenování částí těla i některých orgánů

-seznámení se zásadami prevence proti nemoci, úrazu a nachlazení

-„Popletený Brouček“ (skládání a pojmenování oblečení, způsob oblékání)

-„S Beruškou v ordinaci“ (zásady chování v ordinaci u pana doktora-dramatizace)

-návštěva lékárny v Batelově (exkurse, rozdělení léků, zdravotních pomůcek)

-vaření a ochutnávání šípkového (mátového) čaje s medem (význam bylin pro zdraví)

 

Jak dědeček měnil, až vyměnil

-poslech pohádky, rozhovory „co se za peníze NEDÁ koupit“, „Kdo šetří, má za tři“…

-výroba peněženky, pokladničky, frotáž mincí

-„Bleší trh“, hra na obchod, význam peněz, ukázka mincí, bankovek, návštěva obchodu, pošty

-matematické představy „měla babka čtyři jabka“

 

Co se děje u rybníka

-seznámení s nejznámějšími druhy sladkovodních ryb a živočichů žijících poblíž rybníka

-části těla ryby, vybarvování podle předlohy

-koloběh vody-znázornění a vytváření vodní říše pomocí pet víček

-četba pohádky „Jak vodníku Barborovi dali jméno Bonifác“

-PH „Na spícího vodníka“

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou (tóny h1, a1, celý takt, vyťukávání čtvrťových dob), pracovní listy, sešity, uvolňování zápěstí, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, respektování pokynů učitelky, prodlužování doby udržení pozornosti, dokončení daného úkolu, mechanické počítání, geometrické tvary, určování počtu slabik, určování první a poslední hlásky ve slově, samostatné plnění drobných úkolů, třídění prvků podle skupin (vyčlenění prvku ze skupiny)…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU