Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Už se těším do školky

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznámení s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Poznáváme nové kamarády i paní učitelky

-Znovu se setkáváme s maskoty třídy, kamarády Broučkem a Beruškou

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými   

 

Já a moji kamarádi

-Rozhovory v komunitním kruhu „Brouček zlobí Berušku“, „Můj nejlepší kamarád“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“, společná výtvarná práce dětí, koláž- „strom přátelství“

-Seznámení s písní „Kdo jinému jámu kopá“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-PH „Bačkůrkovaná“- seznámení s pravidly a jejich respektování

 

Beruška a Brouček se učí malovat

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, pozorování života v jezírku

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě

 

Zajíček ve své jamce

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, barvy a proměny přírody

-Zařazení přírodního materiálu do „přírodovědného koutku“, pozorování lupou, sušení listů

-Nová PH „Zajíček ve své jamce“, „Tiše, tiše, ježek spí“-společné prožívání pohodové atmosféry

-Seznámení s pohádkovým příběhem „Beruška a Brouček na procházce v lese“-vytváření povědomí o rozmanitosti a potřeby ochrany přírody

-Seznámení s novou písní „Odemykám černý les“, seznámení s Orfovým Instrumentářem, spontánní rytmický doprovod dětí, vytváření atmosféry pohody a vzájemné důvěry

 

Předškoláci:

-Seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, doplnění tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, kooperativní činnosti.

 

14.9. v 15.30hod. bude informativní schůzka pro rodiče

 

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU