MŠ Batelov

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kontakt: 567 314 393, nový email: msbatelov@zsbatelov.cz

Mateřská škola Batelov je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Batelov. Zřizovatelem je městys Batelov.

 

Budova MŠ je zděná, tří pavilónová v klidném prostředí v okrajové části městyse po kompletní rekonstrukci. Nachází se v těsné blízkosti základní školy. Umístění umožňuje časté vycházky do přírody. Dva pavilony slouží k výchovně vzdělávací práci ve čtyřech třídách. V třetím pavilonu je školní družina.

 

V MŠ jsou 4 třídy s celodenním provozem. Všechny třídy jsou věkově smíšené. K jejich označení je použito obrázkových symbolů. Pro školní rok 2016/2017 je zapsáno 112 dětí ve věku 2,5 – 7 let.

 

Děti jsou do MŠ přijímány od 2,5 let na základě zápisu, který probíhal se souhlasem Městyse.

 

Respektujeme kritéria přijetí dětí daná ředitelem školy (viz příloha Kritéria pro přijetí dítěte. Konkrétním cílem MŠ v letošním školním roce je dokončení realizace projektu „Přírodní zahrada“.

 

Jeho záměrem je plně funkční zahrada v přírodním stylu, která dětem poskytuje prostor k neomezenému pohybu, volné hře a možnost poznávání a zkoumání svého přirozeného přírodního prostředí. Chceme mít přírodní zahradu, kam by bylo možno převést co nejvíce činností a vzdělávání pro děti. Vzniklá zahrada se stává místem naslouchání, pozorování, experimentování, aktivity, zvídavosti, tvořivosti, objevování a poznávání. V neposlední řadě bude zázemím pro pohyb, odpočinek, relaxaci, péči a ochranu přírodního prostředí.

 

Záměrem je pro děti vytvořit prostor k volné hře a tím vzbudit u dětí zájem o přírodu, touhu ji poznávat, ochraňovat a pečovat o ni a relaxovat v ní. Dětem bude umožněna osobní zkušenost na základě péče o přírodu, kdy v nich zažijí úctu a krásu v souladu s tajemstvím přírody. Úměrně k věku dětí budeme rozvíjet jejich vnímání tak, aby si vytvořili reálnou představu o přírodě a vlivu člověka na ní.

 

V mateřské škole jsou v souladu s RVP PV a ŠVP PV zpracovány další aktivity

 

 • Dýchání s flétnou – zdravé dýchání – seznamování s hrou na hudební nástroj s využitím rytmických nástrojů, prevenci dýchacích potíží
 • Výtvarné a pracovní tvoření – zpracování netradičních materiálů s využitím odpadového a přírodního materiálu – environmentální výchova, tvořivost
 • Hrátky se slovíčky – logopedická prevence
 • Plavání - nadstandardní aktivita pro nejstarší děti probíhá každoročně, je hrazená rodiči v hotovosti a je dobrovolná. Plavecký výcvik probíhá v areálu ZŠ Demlova Jihlava. Výuku plavání vedou profesionální učitelky. Cílem výuky je odstranění ostychu z vody s bezpečným potápěním, plaváním a využíváním pomůcek do vody.

 

Všechny paní učitelky zařazují poznatky z odborných seminářů, školení a samostudia. Využíváme nových moderních vzdělávacích metod. Ve většině případů s užitím veškerých dostupných výukových pomůcek, didaktických pomůcek a ICT technologií. Paní učitelky využívají veškerý potenciál tříd, prostor školy, školní zahrady a blízkého okolí.

 

VIZE ŠKOLY „Cestou přes zahradu ke sluníčku“:

 • Sluneční energie - zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, tvůrčí a přátelské prostředí plné života a elánu navazující na rodinu

 • pocit bezpečí, citové zázemí, vztah k nejbližším lidem, prostředí, ve kterém žijeme

  - sahající k vytyčenému cíl – všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku se rozvíjející dítě s kladným vztahem k přírodě

  -symbol učitelky, opora, klidná a usměvavá kamarádka s blízkým citovým vztahem ke každému jedinci. Je vstřícná ke spolupráci s rodinou

  Sluneční záření - kolektiv dětí, které získávají zkušenosti, bohaté prožitky a dovednosti rozmanitými činnostmi, tvořivost ve všech oblastech v souladu s přírodou (barevnost, různorodost v každodenní činnosti – slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava.

 • cíl – dítě připravené na další cestu (ZŠ) – zdravé, všestranně rozvinuté, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, se širokou slovní zásobou, se snahou se podílet na spolurozhodování