Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016 –2017

"SVĚT JE KULATÝ MÍČ"

Třídní vzdělávací program "Svět je kulatý míč" navazuje na Školní vzdělávací program „Cestou přes zahradu ke sluníčku", se kterým budeme ještě letos pracovat, a který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 

Pro letošní školní rok je do "Sluníčkové třídy“ zapsáno 28 dětí, 11 děvčat a 17 chlapců ve věku 2,5 -7 let. Kapacita byla navýšena vzhledem k vyššímu počtu přihlášených dětí. 2 děti dojíždějí z Bezděčína, 2 z Lovětína, 1 dívka z Dolní Cerekve a 23 dětí je místních. Ve třídě budeme pracovat s 11 předškoláky, z toho jsou 2 děti s odloženou školní docházkou, 3 sourozenecké dvojice.

 

Seznam dětí:

Borysyuk Andrej, Borysyuk Valentina, Fous Ondřej,     

Hanzlík Nikolas, Háva Tomáš, Havel Jakub,

Havlová Tereza, Herešová Karolína, Hradecký Jakub,

Hřímal Václav, Chalupská Ivana, Knobloch Michal,

Kožiarská Petra, Kraclová Kateřina, Krásná Adéla,   

Macková Adéla,  Marková Magdaléna, Matějková Izabela,  

Mezera Jan,  Peterková Ema,  Pykal Jan,   

Rod Alexandr, Říha Roman, Šimek Michal,

Šimek Vojtěch, Štěpek Adam, Tomaš Tadeáš

 

Sluníčková třída se nachází v poschodí II. pavilonu.  Budou zde pracovat dvě učitelky, tř. uč. Milena Trávníková a nová paní učitelka Bc. Lenka Kučerová.

 

Cílem třídního vzdělávacího programu nazvaného "Svět je kulatý míč" s prvky environmentální výchovy je umožnit dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet dovednosti a orientovat se v okolním světě. Je vytvořen tak, abychom přirozenou formou poznávání, hledání a srovnávání došli k daným klíčovým kompetencím. Konkrétní cíle programu budeme naplňovat ve spontánních a řízených aktivitách, které volíme dle zájmu a volby dětí - individuální, skupinové a frontální. Dětem se snažíme nepředkládat pouze hotové poznatky, ale rozvíjet jejich poznávání založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Zaměříme se na rozvíjení soustředěnosti, pozornosti a paměti, na rozvoj logického myšlení, na obohacování slovní zásoby, gramaticky správného vyjadřování, vyprávění, popis, na komunikaci a celkové rozvíjení funkčních gramotností.

 

Budeme poznávat kouzelnou planetu Zemi, na které žijeme, povíme si, proč je to zatím "jediná" planeta, na které je možno žít, jakým způsobem ji můžeme chránit i my, a proč je to nutné, podnikneme cestu kolem světa, poznáme jiné kultury, podíváme se, kdo s námi na Zemi žije, budeme si vyprávět, poznávat a pozorovat v přírodě zvířátka, ptáky, květiny a stromy. Společně s celou naší mateřskou školou oslavíme Den Země, vody a ptactva a na ukončení zimy vyneseme Moranu. Budeme pozorovat proměny přírody během roku, jak se mění počasí, stromy, pozorovat "sluníčkový" strom.

 

Dozvíme se zajímavosti ze světa věcí kolem nás - věcí, které nám usnadňují život, které máme pro potěšení, povedeme děti k maximální samostatnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. Pozornost budeme věnovat jemné i hrubé motorice, nejen u předškoláků upevňovat správné držení tužky, rozvíjet konstruktivní, výtvarné, pracovní činnosti, experimentovat s papírem, odpadovým materiálem a přírodninami.

 

Nahlédneme do světa dospělých, jaké mají zaměstnání, kdo tvoří rodinu, kde bydlíme a jaké máme místo ve společnosti. Budeme dodržovat zvyky a tradice na Vysočině, společně s rodiči oslavíme Den matek, Vánoce, sejdeme se s nimi i při jiných příležitostech, tvořivých dílnách a rozloučení s předškoláky, budeme pokračovat ve spolupráci se základní školou.  Získáme poznatky o vlastním, těle, naučíme se znát funkci některých orgánů, vnímat rozdíly mezi kamarády. Povedeme děti k poznání sebe samého, k pochopení svých pocitů, emocí a citů.

 

Velkou pozornost budeme věnovat bezpečnosti v mateřské škole i mimo ni, v silniční dopravě. Poučíme děti o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (barvy, hry, pohyb), procvičíme si bezpečné chování v dopravních situacích.

 

A především si budeme hrát a rozvíjet námětové hry pro rozvíjení sociálních vztahů, umět si vyjít vstříc, rozdělit se o hračku, domluvit se a uzavírat kompromisy. 

 

Novým dětem poskytneme podporu pro snadnější adaptaci na nové prostředí vstřícným jednáním, nabídkou hraček, komunikací a společností maskota třídy, Krtečka.

 

Fotografie z dění v naší třídě, dokumentace a výrobky dětí jsou přístupné pro rodiče v mateřské škole a na webových stránkách ZŠ a MŠ Batelov.

 

 

Dobrý start do nového školního roku 2016 - 2017. :)