Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

"S kamarády objevujeme svět"

Motto: „Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

 

Naším cílem je podporovat děti v poznávání světa, ve kterém žijí a jehož jsou součástí, připravit je na život ve společnosti, pomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Při sestavování TVP PV vycházíme z obsahové stránky ŠVP PV s názvem „Svět na dosah ruky“ a jeho tří bloků „Člověk“, „Příroda“ a „Místo kde žiju“. Dále z RVP PV a konkretizovaných očekávaných výstupů.

 

Charakteristika třídy

Sluníčková třída je věkově heterogenní. Do této třídy je zapsáno 28 dětí, z toho 13 děvčat a 15 chlapců. Předškolních dětí je ve třídě 7, z toho 2 děti s odloženou školní docházkou, 8 dětí je 4-5letých, 10 dětí je 3-4 letých a 3 děti jsou 2-3 leté. Ve třídě jsou dvě sourozenecké dvojice.

 

Seznam dětí:

Badurová Natálie                                                                                                      Krásná Adéla

Borysyuk Andrej                                                                                                       Macková Adéla

Borysyuk Valentina                                                                                                   Marková Magdaléna

Fous Tomáš                                                                                                                Martínek Karel

Gožo Fabio                                                                                                                 Matějková Izabela

Hanzlík Nikolas                                                                                                          Mezera Jan

Hanzlíková Stela                                                                                                        Pechová Monika

Háva Tomáš                                                                                                                Peterková Ema

Havel Jakub                                                                                                               Rod Alexandr

Hradecký Jakub                                                                                                        Soukupová Kristýna

Hřímal Václav                                                                                                             Šebová Valérie

Chalupská Ivana                                                                                                        Šimek Michal

Kabátková Eliška                                                                                                       Štěpek Adam

Knobloch Michal                                                                                                      Tomaš Tadeáš

S dětmi budou pracovat dvě paní učitelky, třídní učitelka Milena Trávníková a učitelka Bc. Lenka Kučerová.

 

Organizace dne ve třídě

Organizační zajištění třídy je zcela přizpůsobeno dětem a jejich potřebám. Denní řád je dostatečně pružný, aby umožnil dětem a pedagogům reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby a na  momentální situaci. Denní režim je také přizpůsoben druhu a typu plánovaných činností.

Ve „Sluníčkové třídě“ se všechny děti schází v 6:30 hodin. Odpoledne od 15:15 hodin děti odchází do třídy „Kytiček“. Provoz ve třídě „Kytiček“ je denně od 6:00 do 16:00 hodin.

 

Obsah vzdělávání

Již název našeho vzdělávacího programu „S kamarády objevujeme svět“ ukazuje výchovný směr, kterým chceme působit na děti. Budeme dbát na vytváření kladných vztahů k druhému dítěti a k ostatním dospělým lidem a zároveň děti seznamovat s místem, prostředím a se světem, ve kterém žijí. Naším záměrem je poznávání a osvojení pravidel společenského soužití, podpora rozvíjení schopností spolupracovat s ostatními dětmi při činnostech různého zaměření, podpora zájmu spolupodílet se na vytváření pozitivního prostředí třídy a mít zájem učit se novým věcem. 

Poznávání světa úzce souvisí s poznáváním přírody a ochranou životního prostředí. Proto budeme děti seznamovat s hodnotami zdravého životního stylu, podporovat osvojování si poznatků a dovedností souvisejících s ochranou přírody.  Využijeme metody strukturovaného pozorování, zkoumání, objevování a experimentování k  osvojení nových pojmů a získávání nových znalostí, dovedností, které budou moci děti uplatnit v dalších činnostech a k dalšímu učení.

S dětmi budeme navštěvovat přírodní lokality - les, louku, pole a rybník, kde s dětmi budeme hrát smyslové a psychomotorické hry. Též se zaměříme na rozvíjení pohybových schopností. Chceme dětem umožnit osobní zkušenost s přírodou a nechat ji zažívat všemi smysly.

Za pomoci návštěv v přírodě chceme rozvíjet celou osobnost dítěte a usnadnit mu tak jeho další vzdělávací cestu. Usnadnit dětem nabývání praktických zkušeností, například jak se do přírody obléci, jak se v přírodě chovat, jak se vyvarovat nebezpečným situacím, nebo jak je řešit, když nastanou. Častými návštěvami okolní přírody budeme mít možnost u dětí rozvíjet a získávat všechny kompetence  - k učení, k řešení problémů, komunikačních, sociálních i personálních.

Budeme dětem nabízet činnosti, které budou podnětné, zajímavé, obsahově bohaté, vyvážené a pestré. Při pobytu v přírodě budeme za pomoci environmentální výchovy využívat činnosti, které zajistí mnohostranné a přiměřené podněty k aktivnímu rozvoji a učení.          

Při výtvarných činnostech – budeme ztvárňovat to, co děti v přírodě prožily a viděly, tím rozvíjet fantazii, estetické vnímání, jemnou motoriku, nabývat zkušenosti s prací s nejrůznějším materiálem a podporovat spolupráci s ostatními dětmi

Při hudebních činnostech – budeme podporovat cit pro hudbu, vnímání rytmu a intonace, posilovat sluchovou paměť a sluchové vnímání, a prožívat radost ze zpěvu a pohybu a hry na rytmické nástroje.

Při práci s pracovními sešity – budeme rozvíjet logické a tvořivé myšlení, podporovat samostatné rozhodování, řešení problému, rozvíjet kultivaci smyslového vnímání a rozhodovací schopnosti

Při pohybových činnostech – budeme podporovat a motivovat k dostatečnému pohybu, zdoláváním nejrůznějšího terénu a povrchu, rozvíjet hrubou motoriku, fyzickou zdatnost, podporovat soustředění, pochopení a dodržování pravidel her

Při výchově ke zdraví – budeme podporovat chápání pojmů, jako je zdravý pohyb, zdravá strava, zdravá výživa, zdravé prostředí, podporovat vnitřní pohodu, dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých

Při matematických činnostech – budeme rozvíjet pozornost , paměť a logické uvažování

Při poznávání světa – osvojíme si poznatky o existenci vesmíru, světadílů, planetě Zemi, střídání ročních období, počasí, seznámíme se se  zvířaty a jejich mláďaty a  dozvíme se mnoho zajímavostí ze světa lidí

Všechny činnosti budeme realizovat  metodami prožitkového, kooperativního a situačního učení.

K pozorování budeme využívat i přírodní zahradu u areálu školní budovy. Dále multifunkční hřiště, pískoviště, nářadí a nástroje k nejrůznějším hrám.

Během roku se zapojíme do příprav celoročních aktivit a oslav svátků. A to oslav svátků vánočních a velikonočních, přípravy karnevalu, vítání jara, oslavy dne dětí, realizaci dopravního dopoledne a nacvičení vystoupení pro seniory v domově důchodců.

Připravíme akce pro rodiče a děti formou tvořivých dílen, posezení u vánočního stromečku, přípravy besídky pro maminky, rozloučení s předškolními dětmi. Informace o aktivitách budou umístěny na nástěnce v šatně, rodiče mohou využít schránku důvěry, rovněž umístěné v šatně dětí. Rodičům též poskytnou informace paní učitelky formou individuálního rozhovoru.

V letošním roce bude dále poskytnuta individuální péče dětem v logopedické prevenci, která již započala minulý rok. Děti se budou učit úctě ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí a přírody. Budeme děti podporovat v získávání praktických dovedností, jak si chránit zdraví,  posilovat jejich sebevědomí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti.  To vše s ohledem k individuálním schopnostem a možnostem dětí. Naše snaha je, aby se děti ve třídě cítily bezpečně, spokojeně a těšily se do školy na své kamarády. Výsledkem celého našeho snažení v oblasti plánování má být spokojené dítě, které si má uvědomovat svou vlastní osobnost ve společenství ostatních lidí a má se stát citlivým ochráncem životního prostředí.

U předškoláků se zaměříme na aspekty, které jsou vyžadovány pro přijetí dítěte do ZŠ. Mezi ně patří mimo jiné sluchová a zraková percepce, slovní zásoba, řeč, vyjádření myšlenky, popis obrázku, rytmizace básně, vyprávění příběhu, určení prvního i posledního písmene ve slově, jemná motorika, grafomotorika, vázání tkaniček,  soustředěnost, pozornost, paměť, třídění, posloupnost, řady, porovnávání, odhad, hledání podobností a rozdílů, rozlišení zrcadlově obrácených tvarů a další.

 

Charakteristika pojmu svět:

S - sebedůvěra, sebepoznání, schopnosti, sdílení radosti a zábavy

V - vědomosti, vjemy, vlídnost, vcítění do pocitů druhého, vzájemná tolerance

Ě - emoce, etika, estetika, ekologie, elán

T - tolerance, talent, tvoření, tradice, technika