Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

"MÁME NOVÉ KAMARÁDY"

 TÉMATA:

 • "První kamarádské vztahy"
 • "Barevné hraní"
 • "Košík plný vitamínů"

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • seznamování dětí s prostředím mateřské školy, naučit se v těchto prostorách pohybovat
 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace, vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého, k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ, poznat svoji značku
 • seznamovat se s charakteristickými znaky podzimu, poznat ovoce, zeleninu, znát některé názvy, objevovat význam pro zdraví člověka
 • počasí - oblékání, otužování, význam
 • seznamování s odletem ptáků na jih, umět některé pojmenovat
 • znát a pojmenovat některé podzimní květiny
 • vnímat krásu podzimních barev - opakování, upevňování
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti, vycházky ke "sluníčkovému" stromu v parku

 HRAJEME SI, VYPRÁVÍME, ZPÍVÁME, KRESLÍME:

 • komunitní kruh - zážitky z prázdnin
 • stříhání podle linie, správný úchop nůžek
 • hra s barevnou skvrnou
 • básničky: "Uvítací básnička", "Listí", "Podzim"
 • písničky: "Geometrické tvary", "Babí léto", "Uklízecí písnička"
 • pohybové hry: "Na vlaštovky", "Na barevné domečky"

 

 PŘEDŠKOLÁCI:

 • zápis do diagnostik
 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky
 • pracovní listy
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby, gramaticky správné tvary slovních druhů
 • používání příborů

 

ŘÍJEN

"BAREVNÝ PODZIM"

TÉMATA:

 • "Všichni si pomáháme"
 • "V lese"
 • "Barevné čarování"
 • "Není drak jako drak"

POZNÁVÁME, OSVOJUJEME SI, PODPORUJEME:

 • podpora duševního zdraví, psychické zdatnosti dětí
 • posilování a kultivování vzájemných vztahů dětí
 • multikulturní výchova, podpora z multikulturního centra
 • rozvíjení jazykových a komunikativních schopností a dovedností dítěte receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vyjadřování)
 • změny v přírodě na podzim
 • dary přírody ze zahrádky a lesa
 • přímé, strukturované pozorování v přírodě a na školní zahradě
 • vycházka do lesa, vnímání všemi smysly
 • seznamování s obyvateli lesa
 • homonyma, slova souzvučná, s jiným významem, drak z pohádky x papírový drak, koruna královská x koruna jako platidlo...

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, VYTVÁŘÍME, CVIČÍME:

 • básničky: "Kamarád", "Jablíčko se kutálelo", "Spíme v pelíšku", "Nebojte se kamarádi", "Vrabec"
 • písničky: "Šel zahradník do zahrady", "Zlatá brána", "Není drak jako drak", "Podzimní zahrádka"
 • pohyb. hry: "Kočka a myš", "Pešek", "Myška tanečnice"

PŘEDŠKOLÁCI:

 • rozvíjení jemné motoriky, práce s pracovními sešity pro předškoláky
 • pracovní listy k tématům
 • rozvíjení matematických gramotností, orientace v prostoru, na ploše, určování pořadí, první, poslední, před, za, hned před, hned za, mezi...
 • základní a doplňkové barvy

 RŮZNÉ:

 • Úterý 4.10.2016 - "Indiánský podzim", v 16.00 hod. na hřišti MŠ.
 • Čtvrtek 13.10.2016 - divadlo pro děti, "Dlouhý, Široký a Bystrozraký", "O Koblížkovi", "Tři prasátka", vstupné 40,- Kč.

"PROMĚNLIVÝ LISTOPAD"

TÉMATA:

 • "Broučci, dobrou noc"
 • "Mráček a sluníčko"    
 • "Život kolem nás"
 • "My se čertů nebojíme"

 

VNÍMÁME, ROZVÍJÍME, PODPORUJEME:

 • duševní pohodu dětí, psychickou zdatnost
 • praktické dovednosti, manuální zručnost
 • zdokonalovat sebeobsluhu a samostatnost v různých oblastech
 • prohlubovat poznatky o životě kolem nás, ovlivňovat správné postoje ke všemu, co nás obklopuje estetické vnímání podzimní krajiny, všímat si změn v přírodě, pochopit změny počasí
 • "Uspávání broučků", poznat a pojmenovat některé, hmyz
 • přibližovat dětem národní tradice a zvyky - advent, čert a Mikuláš

 

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, MALUJEME A CVIČÍME:

 • říkanky: "Broučci", "Listopad", "Vrabci", "Listopadová", "Vítr"
 • písničky: "Drak", "Žížala", "Čertíci"
 • pohybové hry: "Čáp ztratil čepičku", "Na vlaštovky", "Na lepidlo"

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • rozvoj funkčních gramotností, rozlišování vpravo x vlevo na vlastním těle i v prostoru, vyčlenění ze skupiny, porovnávání počtu…
 • zraková percepce, hledání rozdílů, sestavování celku z částí…
 • komunikační dovednosti, synonyma, protiklady…
 • pracovní tempo
 • dýchání s flétnou

RŮZNÉ:

 • 3.11.2016  -  fotografování dětí na vánoční alba

PROSINEC

"VÁNOCE - KRÁSNÉ A VESELÉ"

TÉMATA:

 • "Adventní čas"
 • "Těšíme se na Vánoce"
 • "Příběh hraček"

OSVOJUJEME SI, POZNÁVÁME, PROŽÍVÁME:

 • vnímat řeč jako prostředek vzájemného sdělování myšlenek, dorozumívání lidí mezi sebou
 • věnovat péči výslovnosti a vyjadřování
 • provázet děti časem "Adventu" a "Vánoc"
 • přibližovat dětem vánoční zvyky, tradice, pranostiky a symboly
 • radostně prožívat předvánoční čas, výzdoba školky, příprava na "Besídku", zdobení stromečku, pečení cukroví
 • učit se zpaměti krátké texty a písně s vánoční a zimní tématikou
 • četba a sledování pohádek na přání, poznávání pohádek podle obrázků
 • rozvíjet a posilovat fyzickou i psychickou zdatnost dítěte

  ZPÍVÁME, TVOŘÍME, CVIČÍME:

 • básničky: "Padá sníh", "Veselé Vánoce", "Vánoční", "Vánoční stříbrná hvězdička"
 • písničky: "Koleda", "Vánoční zvonky"
 • pohybová hra: "Kometa"

PŘEDŠKOLÁCI:

 • kresba podle diktátu
 • protiklady
 • skloňování podstatných jmen, správné tvary
 • P x L orientace
 • pracovní sešity předškoláků, pracovní listy
 • dýchání s flétnou, začátečníci, pokročilí

RŮZNÉ:

 • 5.12.2016 - karnevalové divadlo "Ježek", písně, soutěže, diskotéka a mikulášská nadílka pro děti, vstupné 40,-Kč
 • 15.12.2016 - vánoční vystoupení pro seniory v DSPS
 • 15.12.2016 - vánoční besídka a posezení u stromečku v 15.30 hod.

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

"ZIMNÍ RADOVÁNÍ"

Témata:   

 • „Zima je, zima je, každý se raduje“
 • „Než půjdu do školy“
 • „Hudba kolem nás“
 • „Zvířátka v zimě“

Rozvíjíme, podporujeme:

 • poznatky o změnách v přírodě - proměny počasí, znaky zimy, zimní sporty, experimenty
 • zvídavost a zájem o nové poznávání – paměť, pozornost, soustředění
 • poznatky o hudbě, hudebních nástrojích - pohybové hudební ztvárnění, hra na rytmické nástroje
 • seznámení s relaxační hudbou - zhodnocení a ztvárnění hudebních prožitků
 • kladný vztah o péči k zvířatům v zimě - druhy zvířat, výroba krmítek pro ptáčky
 • sebedůvěru, samostatnost, sebeovládání
 • radost z činností hudebních, výtvarných a pohybových
 • řečové a jazykové schopnosti – vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, mluvní projev, vyjadřování
 • prosociální chování ve vztahu k druhému

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básničky:                                                                   Písničky:                                           

 • „Leden“                                                                 -  „Když přijde zima“
 • „Zima“                                                                   -  „Kos a vrána“                                                 
 • „Vločka“                                                                -  „Dovádění s mrazíky“
 • „Sněhuláci“                                                            -  „Čížečku, čížečku“             
 • „Krmítko“                                                              -  „Já jsem muzikant“
 • „Bubeník“                                                             

Pohybové hry: „ Koulovaná“, „Kuba řekl“

Předškoláci:

 • pracovní listy, pracovní sešity – předmatematické dovednosti, zrakové vnímání, rozvoj myšlení
 • logické uvažování – řešení jednoduchých úkolů
 • grafomotorické cvičení
 • rozvoj jazykového citu – stupňování příd. jmen, vytváření zdrobnělin, tvoření rýmu
 • podpora sluchového vnímání – rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov, rozlišování slabik
 • podpora slovní zásoby

Různé:

 • návštěva solné jeskyně – dle zájmu rodičů, termín upřesněn
 • 19. 1. – 9 hod. - představení – „Popletené pohádky“ – 40 Kč

Činnosti v únoru

"BÍLÝ ÚNOR"

TÉMATA:

 • "O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH"
 • "POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO"
 • "ŘEMESLA"
 • "KARNEVALY , MAŠKARÁDY , MAJÍ VŠECHNY DĚTI RÁDY"

POZNÁVÁME, PODPORUJEME, OSVOJUJEME SI:

 • seznámení s pohádkou "O Popelce" - rozbor, povídání o maškarním bále, oblečení, módní přehlídka, procvičování barev, improvizace na hudbu
 • seznámení a práce s pohádkou "O dvanácti měsíčkách" - upevňování názvů ročních období, měsíců v roce, charakteristické znaky ročních období, hodnotit dobro a zlo
 • osvojování poznatků o lidském těle a jeho zdraví
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • vytvářet pohodu a pěkné prostředí
 • seznamování s různými druhy řemesel, prací, zaměstnání, umět pojmenovat zaměstnání svých rodičů...

UČÍME SE, CVIČÍME, KRESLÍME, ZPÍVÁME:

 • Básně, říkanky: "Ručičky", "Hodinář", "Karneval", "O dvanácti měsíčkách"
 • Písně: "Kluci kočičí", "Jede, jede poštovský panáček", "Zima"
 • Pohybové hry: "Auta a garáže", "Kominík", "Na dotyky"

PŘEDŠKOLÁCI: 

 • grafomotorické cviky - pracovní sešity pro předškoláky
 • pracovní listy
 • orientace na ploše a v prostoru -  před, za, uprostřed, hned před, hned za...
 • číselná řada do 10, více, méně, stejně...
 • PxL orientace
 • zraková, sluchová percepce - nesmyslné obrázky, rozdíly, zvukové pexeso...
 • dýchání s flétnou

RŮZNÉ:

 • 3.2.2017 - pololetní prázdniny
 • PÁ 17.2.2017 - dětský karneval, hry, diskotéka

BŘEZEN

"JARO KLEPE NA DVEŘE, SLUNÍČKO MU OTEVŘE"  

TÉMATA:

 • "ŘEMESLA"
 • "HRNEČKU, VAŘ!"
 • "JARO UŽ JE TU"
 • "KDO ŽIJE V LESE"

ROZVÍJÍME, SEZNAMUJEME SE, POZNÁVÁME:

 • rozvíjení a užívání všech smyslů
 • rozvíjení citového vztahu ke zvířátkům, vážit si života ve všech jeho formách
 • osvojení si dovedností, které předcházejí čtení
 • rozvíjení komunikačních dovedností, vyslovovat správně hlásky, mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu
 • rozvíjení výtvarných a hudebních dovedností
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a materiálem
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností přírodu chrání, ale také poškozují
 • poslech a reprodukce pohádky "O Budulínkovi"
 • seznamování s volně žijícími zvířátky, jejich charakteristika, umět některá pojmenovat, poznat na obrázcích
 • poznávání řemesel a povolání
 • poslech pohádky "Hrnečku, vař!, práce s pohádkou, reprodukce, dramatizace, kresba, vyhledávání hlásek v textu, rozvíjení zrakové percepce
 • loučení se zimou, vynášení Morany, vítání jara, charakteristika , první květiny, návrat ptactva

 ZPÍVÁME, KRESLÍME, CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: "Přišlo jaro", "Hodinář", "Zimo, zimo"
 • písničky:  "Jarní slunce", "Voláme jaro", "O Budulínkovi", "Hrneček"
 • ph "Zaječí pelíšky"

PŘEDŠKOLÁCI:

 • dokreslování chybějící části na obrázku, sestavování částí v celek
 • posouzení početnosti dvou souborů, určit počet do 10, o kolik více, méně, stejně
 • P x L orientace, orientace na ploše a v prostoru
 • vyčlenění  hlásky na počátku i konci slova
 • rozvoj grafomotoriky, pracovní sešity, pracovní listy
 • stupňování přídavných jmen
 • dýchání s flétnou
 • plavání

         

RŮZNÉ:

 • ČT 16.3.2017 - pohádka "Zlatá mlynářka" v KD V Třešti, jízdné je placeno z fondu rodičů, vstupné 30,- Kč
 • ST 22.3.2017 - začíná plavání předškoláků
 • ČT 30.3.2017 - HUGO A FUGO - "Doprava a semafory", vstupné 40,- Kč
 • návštěva solné jeskyně - termín bude upřesněn

DUBEN

„Hledej moudro v knize“

TÉMATA:

-„Chráníme si své zdraví“

-„Velikonoce - svátky jara“

-„ Zem je přece kulatá“

-„Kniha je můj kamarád“

Rozvíjíme, podporujeme:

 • kladný vztah ke knihám, zvídavost, zájem poznávat nové věci
 • fantazii, tvořivost, estetické vnímání
 • kladné chování k přírodě, k naší Zemi, k zvířatům
 • péči o okolní prostředí a školní zahradu, podílení na vzhledu a čistotě
 • rozvoj všech smyslů, jemné a hrubé motoriky, správné držení kreslících pomůcek
 • samostatnost při přípravě pracovního místa a jeho následného úklidu
 • řečové, jazykové a komunikační schopnosti, samostatné vyjádření
 • duševní pohodu a psychickou zdatnost

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Písničky                                                                                      Básničky

-„Doktora se nebojíme“                                                            - „Zoubky“

-„Voláme jaro“                                                                          - „Sluníčko“

-„Naše Země kulatá“                                                                 - „Kdy se Země směje?“

-„Sluníčka“                                                                                - „Jaro je sluníčko“

-„Zelená země“                                                                         - „Velikonoční“

 

Pohybové hry - „Bacil a vitamín“, „ Na rybáře“, „Vítr a mrak“, „Bludiště“

Předškoláci:

 • pracovní listy, pracovní sešity – předmatematické dovednosti - rozklad a sjednocení, zrakové vnímání
 • sluchové rozlišení podoby slov, sluchová paměť – opakování krátkých vět
 • vlastní vyjádření – popis obrázku, vyprávění zážitku, popis událostí
 • manuální zručnost - práce s různým materiálem a nástroji
 • orientace v okolí, znát své bydliště, jméno, sourozence, věk
 • grafický projev – napodobení různých tvarů
 • soustředění na práci

Různé:

-5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4. – předškoláci - plavání    

-10. 4. divadlo – Šeherezáda – „O bílé kočičce“   

-27. 4. – Lesní pedagogika – Les a volně žijící zvířata      

KVĚTEN

"KVĚTEN - LÁSKY ČAS"

TÉMATA":

 • "Účastníme se slavnostních událostí"
 • "Kde mají domov exotická zvířátka ze ZOO?"
 • "Doprava kolem nás"

 "CO JEŠTĚ  NEVÍME, CO SE JEŠTĚ DOZVÍME ?"

 "S ČÍM SE JEŠTĚ SEZNÁMÍME, CO SI OSVOJÍME?"    

 "KOMU POPŘEJEME, PROTOŽE JE RÁDI MÁME?"

 • svátek maminek - fotografie rodiny, poznávání jejích členů , funkce každého z nich
 • upevňování vztahů ke svým rodičům, prarodičům, vyjádření úcty k ženám, matkám
 • jaká je moje maminka - popis, kresba
 • vystoupení v DSPS
 • co létá, jezdí, pluje....poznávání a pojmenování dopravních prostředků
 • semafor - jak vypadá, co znamenají barvy na semaforu, opakování doplňkových barev
 • kresba a prostorové vytváření dopravních prostředků
 • dopravní dopoledne v areálu MŠ
 • seznamování s exotickými zvířátky ze ZOO, jak vypadají, jak se pohybují, ze kterých kontinentů pocházejí, didaktický materiál, CD, beseda s dětmi
 • vyhledávání v knihách, encyklopediích, na PC - vyhledávání a sběr informací
 • vycházky do přírody, do lesa, pobyt na školní zahradě - strukturované pozorování, všímat si kvetoucích stromů, hmyzu...

BÁSNĚ:

 • "Básnička pro maminku"
 • "Maminko má"
 • "My se máme nejradši"
 • "Čím jezdíme do školky"

PÍSNĚ:

 • "Mamince pro radost"
 • "Krásně je u mámy"
 • "Mamince"
 • "Vláček"

POHYBOVÉ HRY:

 • "Čím pojedeme do školky"
 • nácvik tance, cvičení při hudbě

PŘEDŠKOLÁCI:

 • fixace správného držení tužky, přiměřený tlak na tužku
 • grafomotorické cviky,  pracovní sešity pro předškoláky,  pracovní listy
 • upevňování pravolevé a prostorové orientace a orientace na ploše
 • třídění, přiřazování
 • rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností
 • první, poslední hláska ve slovech
 • tvoření gramaticky správných vět
 • dýchání s flétnou
 • plavecký výcvik

RŮZNÉ:

 • Čtvrtek 11.5.2017  - 10.00 - 15.00 hod.   - zápis dětí do MŠ
 • Úterý 16.5.2017    -  fotografování dětí
 • Čtvrtek 18.5.2017  -  15.30 hod. -  besídka ke "Dni matek"
 • Úterý 23.5.2017    - výlet do ZOO Jihlava
 • Čtvrtek 25.5.2017 - ukázka práce IZS v Dolní Cerekvi - pro předškoláky

ČINNOSTI V ČERVNU

„Rozkvetlé léto“

Témata:

 • „Jsme kamarádi, hrajeme si spolu rádi“                                   
 • „V přírodě je nám nejlépe“
 • „Poznáváme život v přírodě
 • „Země na obzoru“
 • „Loučíme se s předškoláky“

Rozvíjíme, podporujeme:

 • práci ve skupinách – podpora spolupráce
 • propojení témat s prací na PC
 • vyhledávání v encyklopediích, knihách, časopisech
 • logopedickou prevenci – správná výslovnost
 • účast na oslavách a akcích
 • pozorování v přírodě, experimentování
 • kladné vztahy mezi lidmi a kamarády  - chápání pojmů - odpuštění, tolerance, sobectví …
 • uvědomění si základních společenských postojů ke světu

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Písně:                                                                                                 Básně:

 • „Na moři“                                                                                   - „Pirát“
 • „Námořníci“                                                                               - „Námořnická hymna“
 • „Pojď si s námi hrát“                                                                  - „Bodlák“
 • „Ať se děti kamarádí“                                                                - „To to utíká“
 • „Bouřka“                                                                                    - „Motýlek“
 • „Každá škola má svůj konec“                                                    - „ Ať se děti kamarádí“                                                                                      

Pohybové hry: „Zrcadlo“, „Barevné květiny“, překážková dráha – koulení míče, prolézání kruhem, cvičení při hudebním doprovodu

 

Předškoláci:

 • grafomotorická cvičení, pracovní listy
 • hry s obrázky a písmeny
 • orientace v prostoru nad, pod, před, vedle, nahoře, ……….
 • soustředění na práci, chápání zadaného úkolu
 • hry na posilování paměti
 • orientace v základní řadě do 10, sloučení, rozklad
 • podpora logického myšlení – hledání variant řešení, třídění, doplňování, přiřazování

Různé:

 • oslava „Dne dětí“ – 1. 6.                                  - Karnevalové divadlo Ježek – 1. 6.
 • akce s rodiči –14.6.                                          - rozloučení předškoláků v KD                
 • návštěva předškoláků v ZŠ                              - výlet do přírody – termín upřesněn