Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"     

TÉMATA:

 • "Přivítáme nové kamarády"
 • "Můj nový kamarád"
 • "Fouká, fouká větříček"
 • "Boudo, budko"

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí

 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi

 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, barev přírody; zelenina, počasí
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry
 • seznámení s pohádkou "Boudo, budko", rozvíjení slovní zásoby, reprodukce pohádky

 

HRAJEME SI, VYPRÁVÍME, ZPÍVÁME, KRESLÍME:

 • básničky: "Kamarády voláme", "Kopu, kopu brambory", "Těším se do školky", "Spinkání po obědě"
 • písničky: "Pojď si hrát", "Šel zahradník do zahrady", "Sluníčka", "Pastelky"
 • ph "Na jména", "Kdo jsi", "Magnet", "Vánek a vichřice"

     

PŘEDŠKOLÁCI:

 • seznámení s koutkem pro předškoláky
 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • orientace v prostoru
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby
 • používání příborů

 

14. 9.  v 15. 30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče.     

ŘÍJEN

Program říjen – „Barevný podzim“

Témata:

 • „Já a moje tělo“                                                                                                
 • „Zvířátka se připravují na zimu“
 • „Proměnlivost podzimu“            
 • „Podzimní les“​

Rozvíjíme, podporujeme:

 • práci ve skupinách – podpora spolupráce
 • práci s knihou, vyhledávání informací v encyklopediích a časopisech
 • pozorování v přírodě
 • cvičení na rozvíjení hrubé motoriky
 • práci s nástroji a předměty pro rozvoj jemné motoriky
 • seznamujeme se s novými výtvarnými technikami

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                                                                  Písně:

 • „Já jsem palec“                                                                                                         -  „Čisté ruce“
 • „Na pasece“                                                                                                              -  „Krtek“
 • „Dráček“                                                                                                                   -  „Houby“
 • „Listí“                                                                                                                       -  „Podzim“
 • „Podzim“                                                                                                                   

Pohybové hry: „Bacil a Vitamín“, „Veverka a oříšky“, cvičení se stuhami, říkanka s pohybem: "Na obloze"

Předškoláci:

 • grafomotorická cvičení, uvolnění zápěstí, rozvoj jemné motoriky
 • soustředění na práci, chápání zadaného úkolu
 • podpora a rozvíjení vyjadřovacích schopností – popis obrázků, popis děje
 • dělení slov na slabiky, určování prvního písmene ve slově
 • orientace v prostoru nad, pod, před, vedle, nahoře, ……….
 • hry na posilování paměti
 • orientace v základní řadě do 10, porovnávání množství
 • plnění úkolů v pracovních sešitech
 • procvičování -  stříhaní s nůžkami
 • podpora samostatnosti - nácvik přípravy pracovních pomůcek a jejich následný úklidu

Různé:

 • 2. 10. - výstava, Synagoga Batelov
 • 20. 10. - divadlo „Kouzelný kabaret“ – 45Kč
 • 31. 10. - vyšetření očí      

 

LISTOPAD

 

LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

TÉMATA:

 • "Naše rodina"
 • "Pohádka O Smolíčkovi"
 • "Dráček papíráček"
 • "O veverce"
 • "Čas plyne"

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • povídání o rodině - členové rodiny a jejich postavení v rodině, nejbližší příbuzní...
 • četba pohádky "O Smolíčkovi", dramatizace
 • četba příběhu "O veverce", reprodukce, poučení z příběhu a pohádky
 • seznamování dětí s přírodním prostředím prostřednictvím přímého pozorování při pobytu venku
 • pozorování podzimního počasí, osvojení si pojmů souvisejících s počasím, vítr a jeho různé stupně, déšť, kroupy, zataženo...
 • podporování rozvoje pohybových a manipulačních dovedností dětí
 • malování, skládání papíru, cvičení, konstruktivní hry....
 • rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání, vyjádřit myšlenku, prožitky prožívání změn v přírodě všemi smysly, podporování environmentálního cítění
 • péče o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony, mýt a utírat ruce, používat kapesník, samostatně jíst, používat lžíci, oblékat               přiměřeně věku, zvládat jednoduché úklidové práce

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, ČTEME SI, VYPRÁVÍME:

 • básničky: "Dopis pro babičku", "Rostu", "Listopadová", "Strom", "Nebojte se, kamarádi", říkanky z pohádky "O Smolíčkovi"
 • písničky: "Čas", "Děda", "Vyletěl si pyšný drak", "Podzimní"
 • pohybové hry: "Máma, táta řekli", "Kdo chybí", hry s padákem

   

 PŘEDŠKOLÁCI:

 • upevňování správného držení tužky, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
 • používání pojmů označujících velikost - malý x větší, krátký x dlouhý,  malý x menší x nejmenší...
 • prostorové pojmy - před, za, vedle, mezi, vpředu, vzadu, blízko, daleko...
 • grafomotorické cviky,  pracovní listy
 • pracovní sešity pro předškoláky
 • dýchání s flétnou

 

 

 

Činnosti v únoru

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 

KVĚTEN

 

ČINNOSTI V ČERVNU