Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016 –2017

VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI“ 

Do Motýlkové třídy je pro letošní školní rok 2016/2017 zapsáno celkem 28 dětí, 10 dívek a 18 chlapců, od 2,5 do 6 let. Děti jsou z Batelova, Hříběcí, Lovětína, Bezděčína a Nové Vsi.

V letošním školním roce budou opět pracovat s dětmi dvě učitelky Bc. Milena Stejnková a Bc. Tereza Přechová. Motýlková třída se nachází v I. pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz.

Třídní vzdělávací plán pro tento rok nese název: „VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI“.

 

Letošním rokem nás bude provázet postavička pracovitého opičáka Hupa, který nám pomůže vytvořit podnětné prostředí pro spoustu spontánních her, rozvoj pohybových dovedností, navazování přátelství, spolupráci mezi dětmi i dospělými, povede děti ke zkoumání a přemýšlení, hledání souvislostí, poznávání přírody, bude je učit mít radost z každé zdařilé činnosti, umět se poučit i ze špatného výsledku a ten umět přijmout a pokusit se hledat jiné způsoby a nebát se požádat o pomoc.

 

Vzdělávání dětí bude uskutečňováno během celého dne ve všech situacích a činnostech vyváženě, formou spontánních i řízených aktivit – individuálně i ve skupinách. Režim dne povede děti k samostatnosti v rámci dodržování pravidel, které si společně vytvoříme ve třídě.

 

Prostorové uspořádání třídy bude odpovídat skupinovým a individuálním činnostem. Prostory třídy budeme mít opět rozčleněny do menších hracích koutků, které slouží pro aktivity a hry. K naplánovaným činnostem zde budeme připravovat materiál, aby děti motivoval k aktivitám, hře a také podporoval všestranný rozvoj dětí. V letošním roce zřídíme též koutek pro předškoláky, který bude sloužit k jejich přípravě do ZŠ, na kterou budeme klást velký důraz.

 

Dále se také zaměříme na nově příchozí děti, kterým se budeme snažit usnadnit vstup do MŠ a pomůžeme jim s adaptací na nové prostředí i kamarády.

 

Třídní vzdělávací program bude zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Budeme klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její poznávání a pozorování a poznávání praktickou činností. Proto budeme co nejvíce vzdělávacích činností přesouvat do blízké přírody a na přírodní zahradu naší mateřské školy. Povedeme děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Budeme dětem ukazovat, že příroda je zajímavá, zábavná, a že stojí za to ji chránit. Při zpracování témat budeme vycházet z věkové skladby dětí, atmosféry ve třídě, zájmu či nezájmu dětí, schopností dětí a předchozích znalostí. Vzdělávání bude založeno na prožitcích dětí – učení hrou a činností. Budeme děti motivovat k jejich aktivní účasti a umožňovat jim vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a situacích. Děti budeme rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, řízených a spontánních činností, které budou zařazovány v režimu dne vyváženě. Budeme podporovat rozvoj kulturně sociálních postojů – naučíme děti vnímat kulturní akce – divadla, výstavy apod., povedeme je k soudržnosti, k přátelství a k porozumění. Ve vzdělávání budeme upřednostňovat rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého poznávání. Nadále budeme spolupracovat se ZŠ a třídou paní učitelky Viktorínové. Společné oslavy vyplynou z TVP, svátků a tradic daného ročního období.