Org. školního roku

Září

ZÁŘÍ

Hupíku, máme nové kamarády“

TÉMATA:

 • Moji kamarádi ve školce.
 • Tady bydlím, tady to mám rád.
 • Babí léto, cos nám přineslo?

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení se s novým prostředím, se zaměstnanci školky a jejich profesemi, s novými kamarády.
 • Snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, seznámení s režimem dne, s hračkami a pomůckami, prostředím třídy i školní zahrady.
 • Rozvíjení dětí ve všech vzdělávacích oblastech. Vytváření pravidel společného soužití v kolektivu a upevňování pravidel slušného chování.
 • Důsledné dodržování hygienických návyků a sebeobsluhy.
 • Při pobytu venku poznávat bydliště svých kamarádů.
 • Sledování změn v přírodě.
 • Chápání rozdílu mezi rodinou a školou.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Maňáskové hříčky – dialog s plyšákem (např. „Kdo přišel do školky“ – jména a značky dětí)….
 • Seznamování s prostředím třídy – „Hračky ve třídě“.
 • Námětové hry zaměřené na rozlišení rolí doma a ve školce (na maminku, na vycházku, na paní kuchařku……)
 • Rozhovory na téma chování v MŠ, chování k druhým kamarádům – vytváření pravidel soužití ve třídě.
 • Nabídka výtvarné činnosti – hravé zacházení s výtvarným materiálem, vlastnostmi a možnostmi (hry s modelínou, barvou, papírem).
 • Pohybové hry na procvičování orientace v prostoru – ve třídě i na zahradě.
 • Relaxační cvičení. Gymnastika mluvidel.
 • Recitace básniček, zpěv známých písní, omalovánky, grafomotorika.
 • Vycházky do okolí MŠ – pozorování přírody v období „babího léta“.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení s koutkem pro předškoláky.
 • Grafomotorické cviky – pracovní listy.
 • Zápisy do diagnostik.
 • Základní a doplňkové barvy.
 • Používání příborů.

ŘÍJEN

"Hupíčku, pomoz nám sklízet úrodu"

TÉMATA:

 • Putování za švestkovou vůní.
 • Stromy, keře a květiny na podzim.
 • Sedí liška pod dubem.
 • Malíř podzim.

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení dětí se změnami podzimní přírody a jejích typických znaků.
 • Všímání si barev okolo nás. Pozorování stromů a keřů, poznávání plodů některých z nich. Sbírání přírodnin a seznámení dětí s jejich užitkem v zimě.
 • Seznámení s některými druhy hub a jejich znaky, upozornění na nebezpečí jedovatých a zdraví škodlivých hub. Poučení dětí o správném chování v lese.
 • Poznávání ovoce a zeleniny a jejich význam pro naše zdraví.
 • Pozorování a pojmenování podzimní práce na zahradě, na poli a v lese.
 • Upevňování přátelských vztahů mezi dětmi – spolupráce a řešení konfliktů dohodou.
 • Vytváření dalších společných pravidel a jejich dodržování.
 • Nabídka hudebních, výtvarných, pracovních a dramatických činností.
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě a při pobytu venku.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Pozorování podzimní přírody – ovoce, zelenina, houby, stromy, keře, plody…
 • Seznámení se s číselnou řadou, prostorovými pojmy, základními barvami a tvary.
 • Hudební a hudebně pohybové hry, rytmizace, vyjádření hudby pohybem.
 • Zpěv, recitace, dramatizace.
 • Relaxační cvičení. Gymnastika mluvidel.
 • Prohlížení knih a obrázků k tématu.
 • Rozhovory, diskuze, vyprávění zážitků a příběhů.
 • Sběr přírodnin a hry s nimi.
 • Smyslová hra „Ptáčku, jak zpíváš?“
 • Vycházky do okolí MŠ, do lesa.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Souvislé vyjadřování – popis obrázku.
 • Vytváření zdrobnělin.
 • Jednotné a množné číslo.
 • Manipulace s předměty podle pokynů.
 • Porovnání počtu.
 • Grafomotorické cviky.
 • Dýchání s flétnou.

 

13.10. Divadelní představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi, Tři prasátka.“

           Návštěva solné jeskyně.

 

LISTOPAD

"Podívej, Hupíčku, už padá listí"

    

 

TÉMATA:

 • Dýně kam se podíváš.
 • Uspávání broučků.
 • Rozmary počasí.
 • Polámal se mraveneček.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Pozorování padajícího listí a proměn přírody. Poznávání rozdílů mezi stromy listnatými a jehličnatými.
 • Zaměření se na podzimní počasí – mlhy, déšť, vítr a v této souvislosti na správné oblékání.
 • Zaměření na ochranu svého zdraví a předcházení nemocem a úrazům.
 • Poznávání naší vesnice – naším cílem je, aby se děti orientovaly alespoň v blízkém okolí MŠ.
 • Práce se základními matematickými pojmy – geometrické tvary, číselné řady, porovnávání velikostí, tvarů a barev – obtížnost volíme přiměřeně k věku dětí.
 • Jazykové chvilky – dechové a artikulační cvičení.
 • Tvoření z přírodních materiálů, zkoušení různých výtvarných technik.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku, ve třídě i v tělocvičně.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Pozorování změn v přírodě a počasí – vycházky, obrazový materiál, encyklopedie, vyhledávání obrázků k tématu v knihách.
 • Námětové hry na téma „Zdraví, U lékaře“
 • Rozhovor s dětmi na téma zdraví a nemoc.
 • Vycházky do okolí – praktická orientace v naší vesnici a v okolí MŠ.
 • Třídění, porovnávání, počítání, skládání obrázků, hry s geometrickými tvary.
 • Hry se slovy – rytmizace, hádanky, rýmy, artikulační hry.
 • Nácvik básní a písní k danému tématu.
 • Poslech pohádek, příběhů, básniček.
 • Grafomotorické cvičení.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Dýchání s flétnou.
 • Grafomotorické cviky – práce s písankou.
 • Sluchová paměť – reprodukce jednoduché věty a souvětí.
 • Zrakové vnímání – hledání rozdílů.
 • Gramatická rovina jazyka – jednotné a množné číslo, stupňování přídavných jmen.
 • Tvoření rýmů, vytváření zdrobnělin. Popis obrázků.

 

3. 11. Fotografování na vánoční alba.

Návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn.

 

                          

PROSINEC

Hupíčku, Vánoce přicházejí

 

TÉMATA:

 • Mikuláš přišel s čertem na koláč.
 • Pohádkové Vánoce.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • V tomto předvánočním čase se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční zvyky a tradice, na přípravu vánoční besídky v MŠ.
 • Budeme se připravovat na návštěvu Mikuláše a čerta – snažíme se, aby se děti na čerta a Mikuláše těšily a nebály se.
 • Společně s dětmi a jejich rodiči se budeme snažit prožít adventní čas naplno, ale v pohodě, klidu, bez spěchu a stresu.
 • Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do všech činností – výzdoba třídy, pečení perníčků, výroba dárků a přáníček, zpívání koled, zdobení stromečku ve třídě, příprava besídky pro rodiče.
 • Budeme rozvíjet představivost, fantazii a řeč dětí.
 • Při výrobě přáníček, dárků a při pečení perníčků rozvineme manipulační dovednosti dětí.
 • Naučíme se nové básničky, písničky a vánoční koledy, připravíme se na společné vystoupení pro rodiče.
 • Odměnou za snahu bude pro všechny děti společné rozbalování dárků u vánočního stromečku.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Návštěva čerta a Mikuláše – básně, písně, nadílka.
 • Nácvik básní a písní s vánoční tématikou.
 • Poslech a zpívání koled.
 • Výroba vánočních dárků a přáníček pro rodiče.
 • Skládání, stříhání, lepení papíru.
 • Malování, modelování, grafomotorika – uvolňovací cviky.
 • Cvičení podle hudby – protahovací a relaxační cvičení.
 • Poslech příběhů s vánoční tématikou – Narodil se Ježíšek.
 • Společné zdobení vánočního stromečku a pečení perníčků.
 • Smyslové hry, rytmické hry – hra na rytmické hudební nástroje, hra na tělo.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – písanky pro předškoláky.
 • Dýchání s flétnou.
 • Rozvoj funkčních gramotností.

 

5. 12. Karnevalové divadlo „Ježek“ – Mikulášská nadílka.

15. 12 Vánoční posezení u stromečku – v 15.30 hod.

 

 

LEDEN

Hupíčku, pomoz nám postarat se o zvířátka

TÉMATA:

 • Tři králové.
 • Zimní radovánky.
 • Sportem ke zdraví.
 • Ke krmelci chodíme, zvířátka krmíme.

CHARAKTERISTIKA:

 • V měsíci lednu budeme dětem přibližovat charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí.
 • Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.
 • Při poznávání vlastností zimního počasí, sněhu a ledu budeme rozvíjet a používat všechny smysly.
 • Při hrách na sněhu se budeme snažit přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí.
 • Budeme procvičovat a rozvíjet paměť a pozornost.
 • Prohlížením obrazového materiálu, knih a encyklopedií se seznámíme s péčí o zvířata v lese a s péčí o přezimující ptáky.
 • Ve školce budeme sypat ptáčkům do krmítek slunečnicová semínka a pozorovat ptáčky u krmítka a snažit se poznat alespoň některé z nich (vrabec, sýkorka, kos).
 • Při vycházkách budeme pozorovat stopy ptáků a jiných zvířat ve sněhu. Půjdeme na tématický výlet do lesa, který spojíme s krmením zvířátek.
 • Zopakujeme si známé pohádky, pokusíme se o jednoduchou dramatizaci.
 • Složíme pohádkové puzzle, prohlédneme si pohádkové knihy a budeme vyprávět pohádky podle obrázků.
 • V tomto bloku se budeme věnovat přípravě předškoláků na zápis do ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Sezónní hry a sporty. Poučení dětí o bezpečnosti.
 • Pokusy se sněhem a ledem (pozorování tajícího sněhu, odpařování vody….)
 • Vycházky do přírody spojené s pozorováním a krmením zvířátek a ptáků.
 • Rozhovory s dětmi na téma – jak v zimě pečujeme o ptáčky a o zvířátka v lese.
 • Práce s pohádkovými příběhy – hra na divadlo, dramatizace, posloupnosti….
 • Sledování divadelního představení v MŠ.
 • Seznámení s novými básněmi a písněmi k tématu.
 • Opakování základních společenských pravidel – pozdravit, poděkovat…
 • Výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti k daným tématům.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku, ve třídě i v tělocvičně.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankou.
 • Dýchání s flétnou.
 • Logo tabulky.
 • Hry se slovy.
 • Dějové posloupnosti.
 • Prostorová orientace.

Divadelní představení „Hugo a Fugo“.

Návštěva solné jeskyně.

 

ÚNOR

Hupíčku, není ti zima?

TÉMATA:

 • Tělo, tělo tělíčko, rozhýbu tě maličko.
 • Hrnečku, vař!
 • Hurá, je tu karneval.

CHARAKTERISTIKA:

 • V měsíci únoru poznáváme masopustní veselí, tradice a zvyky.
 • Povídáme si o tom, kdy a proč se masopust slaví, společně si zdobíme třídu, vyrábíme karnevalové masky a nakonec uspořádáme karneval.
 • V průběhu celého školního roku se snažíme vytvářet u dětí povědomí o zdravém životním stylu, o hygieně, zdravé výživě a o péči o své tělo. Snažíme se hravou formou naučit děti znát části svého těla, některé orgány a jejich funkci. Toto vše si zopakujeme a navíc se zaměříme hlavně na důležitost a význam ochrany svého zdraví před různým nebezpečím.
 • Seznámíme děti s časovými pojmy a vztahy související s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem, budeme jim přibližovat přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • Budeme objevovat svět kolem nás – naučíme se pojmenovat různé předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, nástroje a budeme určovat jejich vlastnosti – tvar, barva, materiál – dřevo, sklo, látka, papír, plast a také způsob použití.
 • Naučíme se rozumět vtipu a pochopit slovní hry (rýmy).
 • Budeme rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, učit je vyslechnout se navzájem a projevit vlastní názor.
 • Opakováním básniček a písniček si procvičíme paměť. Při zpěvu se doprovodíme na Orffovy nástroje.
 • Budeme pozorovat krásu zimní přírody, užívat si sněhové nadílky, krmit ptáčky.
 • Přirozeně i zprostředkovaně poznávat s dětmi přírodní okolí a sledovat rozmanitosti zimy.
 • Věnovat se budeme i předškolákům a jejich přípravě na zápis do ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Karnevalová výzdoba třídy, výroba karnevalových masek
 • Maškarní karneval v MŠ – soutěže, přehlídka masek, tanec a zábava.
 • Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí, činnosti směřující k ochraně zdraví.
 • Rozhovor s dětmi na téma naše tělo, ochrana zdraví – obrazový materiál, encyklopedie, prezentace na PC, vlastní zkušenosti dětí.
 • Námětové hry. Kresba lidské postavy.
 • Smyslové a psychomotorické hry – poznávání předmětů hmatem atd.
 • Grafomotorické cvičení, hudební a hudebně pohybové hry.
 • Experimenty s materiálem a předměty – hry s vodou, s pískem, s barvami…
 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností – třídění, přiřazování.
 • artikulační a jazyková cvičení, hry se slovy, rytmizace, samostatný slovní projev na určité téma.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pohybu ve třídě i při pobytu venku.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami.
 • Dýchání s flétnou.
 • Souvislé vyjadřování - reprodukce pohádky.
 • Sestavení a reprodukce dějové posloupnosti.
 • Tvoření rýmu.
 • Pravo-levá orientace.

 

BŘEZEN

  Hupíčku, když sluníčko zazáří, zimě už se nedaří                                        

TÉMATA:

 • Povídám, povídám pohádku.
 • O Budulínkovi.
 • Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání.
 • Přivolávání jara.
 • Jaro nás láká do přírody.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Zima pomalu končí a my se s dětmi budeme těšit na přicházející jaro. Budeme se radovat z prvních jarních paprsků, které pomalu z hlíny vytahují první jarní květiny. Dále budeme pozorovat keře a stromy, na kterých se objevují první lístečky.
 • Při vycházkách se zaměříme na probouzející se jarní přírodu a zpěv ptáků.
 • To vše doplníme četbou, písněmi a tanečky, prohlížením obrazových materiálů a encyklopedií.
 • Úplné rozloučení se zimou proběhne vynášením Morény, kterou s dětmi vyrobíme a vyprovodíme k potoku v parku, kde ji hodíme do vody. Tím pro nás zima končí a vládu přebírá jaro. Děti si připomenou tradice a zvyky dávných předků.
 • Zařazení pohádek v tomto měsíci, nás motivuje ke kladnému vztahu ke knihám, naučíme děti, kde získat informace a ponaučení – např. o rodině, profesích, zvířátkách, přírodě….
 • Děti si z domova mohou donést svou oblíbenou knihu, společně si ji prohlédneme, kousek si z ní přečteme a vytvoříme si z těchto knih výstavku.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Sázení semínek do hlíny, klíčení na vatě – pozorování lupou.
 • Pozorování okolní přírody při vycházkách.
 • Prohlížení knih, encyklopedií, atlasů, výstava oblíbených knih, vyhledávání obrázků v knihách – rozhovory nad obrázky.
 • Výroba vlastní knihy doplněná o kreslené nebo vystřižené a nalepené obrázky.
 • Hraní společných her, pexesa, skládání puzzle.
 • Zpěv písní a recitace básní k tématům.
 • Výroba a vynášení Morény – vítání jara.
 • Rozhovory na téma povolání – kde pracují rodiče, čím bych chtěl být já apod.
 • Námětové hry. Pantomimické hry – poznej povolání.
 • Rozhovory na téma jaro – počasí, květiny, mláďata, změny v přírodě.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Ggrafomotorické cviky.
 • Dýchání s flétnou.
 • Souvislé vyjadřování – popis obrázků.
 • Rytmické cítění – rytmizace slov.
 • Manipulace s předměty podle pokynů.

Další akce:

16.3. Pohádka „Zlatá mlynářka“ v KD v Třešti, jízdné hradí Spolek rodičů a přátel školy, vstupné 30,-Kč

22.3. a 29.3. Plavání předškoláků.

30.3. Divadelní představení „Doprava a semafory“ – vstupné 40 Kč.

         Návštěva solné jeskyně.

 

DUBEN

„HUPÍČKU, JARO UŽ JE TADY“     

    

TÉMATA:

 • Týden zdraví.
 • Hody hody doprovody.
 • Modrá planeta a já.
 • Jarní čarování.

CHARAKTERISTIKA:

 • Jarní sluníčko začíná nabírat na síle a my se s dětmi chystáme na svátky jara – velikonoce. Seznámíme děti s velikonočními tradicemi a zvyky, nazdobíme si vajíčka a společně si vyzdobíme třídu.
 • Oslavíme týden zdraví – budeme se věnovat péči o naše zoubky.
 • Během vycházek budeme pozorovat život živočichů u rybníka, v parku a v lese. Budeme pozorovat jarní pařírodu, práci na zahrádkách, květiny, stromy a keře.
 • V dubnu také oslavíme další svátek „Den Země“ – vysvětlíme si, jak je důležité chránit naši zemi – třídění odpadu, čistota ovzduší, význam lesů, zvířat apod.
 • Konec dubna je spojen s „pálením čarodějnic“. Připravíme pro děti zábavné dopoledne plné dovádění a kouzlení. Každý může přijít převlečený za čarodějnici či čaroděje.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Velikonoční výzdoba třídy, výroba velikonočních přáníček – malování vajíček, stříhání, lepení.
 • Setí osení – pozorování růstu, zalévání.
 • Vycházky do přírody – do parku, do lesa...
 • Den Země – ochrana životního prostředí.
 • Zpěv písní a recitace básní o jaru a velikonocích.
 • Hry s obrázky, hra na rytmické nástroje, hudební a pohybové improvizace.
 • Gymnastika mluvidel, jazykové chvilky.
 • Hry se slovy – synonyma, homonyma, antonyma, hádanky, rýmy.
 • Poslech, četba a vyprávění pohádek a příběhů.
 • Rozhovory a samostatný slovní projev na téma – velikonoce, zdraví...
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Plavecký výcvik.
 • Samostatný slovní projev.
 • Nácvik básní a písní k zápisu do ZŠ.
 • Číselné řady.
 • Geometrické tvary.
 • Hry se slovy.

Další akce

7. 4. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ od 13.00 -16.00 hodin v ZŠ.

10. 4. Divadelní představení „O bílé kočičce“.

27. 4. Lesní pedagogika „Les a volně žijící zvířata“.

 

 

KVĚTEN

„HUPÍČKU,  SLUNÍČKO SE NA NÁS USMÍVÁ“

 

TÉMATA:

 • Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe.
 • Ze života hmyzu.
 • Moje rodina.
 • ZOO

CHARAKTERISTIKA:

 • V měsíci plném kvítí si budeme povídat o maminkách a o rodině.
 • Povedeme děti k tomu, aby si uvědomily, jak důležité a nezastupitelné je postavení maminek v rodině.
 • Spolu s dětmi připravíme oslavu ke „DNI MATEK“.
 • U dětí vytvoříme povědomí o rozdělení zvířat na domácí, lesní, hmyz, volně žijící nebo žijící v ZOO.
 • Budeme učit děti vnímat zvířata jako nedílnou součást živé přírody a povedeme je k pocitu, že je důležité zvířata chránit a o druhy chovanými člověkem je nutno pravidelně pečovat.
 • Při vycházkách do přírody budeme pozorovat hmyz – brouky, mravence, včely apod.
 • Při prohlížení obrázků, knih a encyklopedií budeme děti seznamovat s dalšími druhy hmyzu, jejich způsobem života, významem v přírodě popř. nebezpečím pro nás.
 • Dalším cílem našeho všímání budou rozkvetlé stromy, keře, květiny a vnímání přirozeného koloběhu života v přírodě.
 • Budeme upevňovat znalosti o dopravních prostředcích. Rozvíjet u dětí povědomí o tom, jak se tyto prostředky pohybují – po kolejích, po silnici, na vodě, ve vzduchu.
 • Děti budou hledat rozdíly mezi osobní, nákladní a hromadnou dopravou. Povedeme je k tomu, aby si při vycházkách všímaly některých známých dopravních značek a vysvětlíme si společně jejich význam.
 • Zařadíme hry na správné chování v silničním provozu, názorně budeme improvizovat různé situace, které nás mohou potkat. Správné přecházení silnice – rozeznávání barev na semaforu.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Skládání z papíru, kreslení, lepení – květiny, zvířátka apod.
 • NH „Na dopravu“ – auta, dopravní značky...
 • Vycházky do přírody – k rybníku, k potoku, do lesa....
 • Zpěv písní, recitace básní, grafomotorické cviky k tématům.
 • Hry s obrázky zvířátek.
 • Hry se slovy – synonyma, homonyma, antonyma, hádanky, rýmy...
 • Poslech zvuků zvířat, četba a vyprávění – rozhovory a samostatný slovní projev.
 • Nácvik vystoupení ke „Dni matek“.
 • Dopravní dopoledne.
 • Poučení dětí o bezpečnosti, jak ve třídě, na zahradě i při pohybu po naší vesnici.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Plavecký výcvik.
 • Upevňování prostorových pojmů – před, za, mezi,....
 • Nadřazené pojmy.
 • Skládání celku z částí.
 • Hledání rozdílů.

 

5. 5.         Dopravní dopoledne na zahradě MŠ

11. 5.       Zápis dětí do MŠ  

18. 5.      Besídka ke „Dni matek“ – začátek v 15.30 hodin.

23. 5.      Výlet do ZOO

25. 5.      Ukázka „Integrovaného záchranného systému“ v Dolní Cerekvi pro předškoláky. 

 

 

 

 

                    

ČERVEN

„Hupíčku, slavíme svůj svátek“

TÉMATA

 • Z pohádky do pohádky.
 • Co už umíme a známe.
 • Těšíme se na prázdniny.
 • Loučíme se se školkou.

CHARAKTERISTIKA

 • Celý školní rok, který jsme spolu s dětmi prožili, se chýlí ke konci. S dětmi oslavíme jejich svátek účastí na zábavném dopoledni.
 • Zopakujeme si vše, co jsme se za celý rok naučili, dozvěděli a poznali.
 • Vycházkami do přírody si připomeneme bílížící se léto a prázdniny. Spolu s dětmi vnímáme a citově prožíváme vztah k přírodě, zvířátkům, ptáčkům, k Zemi...
 • Pomůžeme dětem pochopit, jak je důležité chránit přírodu a životní prostředí.
 • S blížícími se prázdninami připomeneme dětem také to, že musíme dbát na svou vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých. Názorně si připomeneme různé nebezpečné situace, které mohou nastat a jak bychom se měli správně zachovat, koho požádat o pomoc, jak je důležité znát své jméno a adresu apod.
 • Povíme si o tom, kam pojedeme na prázdniny, vytvoříme u dětí povědomí o naší republice, cizích zemích, jiných kulturách a národech, různých zvycích apod.
 • Budoucím školákům popřejeme šťastnou cestu do školy, hodně úspěchů a připravíme pro ně slavnoustní rozloučení s naší MŠ.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Oslava dne dětí – karnevalové divadlo „Ježek“ – sportovní hry, tanec...
 • Poznávání základních a doplňkových barev, opakování prostorových a časových pojmů, tvary, počet do 10.
 • Určování počáteční a koncové hlásky ve slovech.
 • Určování názvů květin a bylinek – listování a vyhledávání v knihách, atlasech... – pozorování na zahradě MŠ.
 • Hry na zahradě MŠ – pískoviště, míčové hry, hmatový chodník, ....
 • Společenské hry, hry s pravidly, pohybové hry, konstruktivní hry.
 • Samostatný slovní projev na určité téma – kam pojedu na prázdniny....
 • Objevujeme svět – světadíly, moře, hory, zvláštnosti jiných zemí apod. = multikulturní výchova.
 • Námětové hry – na školu, na prázdniny, na cestovatele apod.
 • Prožitkové učení – co se mi v MŠ nevjíce líbilo, po čem se mi bude o prázdninách stýskat...
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky.
 • Zábavné i poučné dopoledne s hasiči.
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, při pobytu venku a bezpečné chování o prázdninách.

PŘEDŠKOLÁCI

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami  a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Skládání celku z částí.
 • Dokreslování druhé poloviny obrázků.
 • Prostorová orientace.
 • Logo tabulky.

1. 6.   MDD – Karnevalové divadlo „Ježek“.

13. 6. Zábavné dopoledne s hasiči.

14. 6. Společná akce rodičů a dětí „Indiánské léto“.

          Rozloučení s předškoláky v KD.