Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016 –2017

KYTIČKY - KOSTKY POZNÁNÍ

Třídní vzdělávací program je vypracován na období od září 2016 do června 2017.

Plán navazuje na Školní vzdělávací program „Cestou přes zahradu ke sluníčku“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V letošním roce budou s dětmi pracovat dvě učitelky Kateřina Trávníková a Jana Satrapová. Kytičková třída se nachází ve II. pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz.

Do Kytičkové třídy je zapsáno 28 dětí:

 • věkové složení 2,5 – 7 let, 10 chlapců a 18 děvčat
 • 3děti dojíždí z Rácova, 2 dívky z Bezděčína, 3 děti z Nové Vsi, 3 dívky z Rohozné a 17 dětí z Batelova
 • 5 dětí předškolního věku z toho 4 s odloženou školní docházkou
 • 2 sourozenecké dvojice
 • 11 dětí nově příchozích, z toho 1 dívka přechází z Motýlkové třídy

Nové děti uvítáme průběžně během roku. Budeme je podporovat, motivovat a snažit se jim ulehčit adaptaci na nové prostředí, povedeme je k samostatnosti a to nejen při sebeobsluze, a v neposlední řadě při navazování nových přátelství v dětském kolektivu. Budeme dbát na seznamování se s pravidly soužití ve třídě a jejich dodržování.

 

Seznam dětí:

Adam Martin

Krajíčková Justýna

Blecha Ondřej

Novotný Jonáš

Cahová Adéla

Pelikánová Anna

Dolejší Benjamin

Pelikánová Marie

Doležalová Eliška

Rychlá Tereza

Houzarová Adéla

Severová Monika

Janák Daniel

Skořepová Karolína

Janáková Sandra

Suchá Dominika

Janko Rostislav

Šafránková Dominika

Kalášek Jan

Šanderová Veronika

Kliková Eliška

Uhlířová Hana

Klimeš Ondřej

Vachovcová Kateřina

Koreš Daniel

Vachovcová Marie

Kotounová Adéla

Vítků Lukáš

 

Charakteristika TVP PV

TVP třídy Kytičky pro školní rok 2016/2017 ponese název „Kostky poznání“.

 

Celým rokem nás bude provázet veselý a moudrý klaun Kostkáček, který ve své komunikaci směrem k dětem používá přirozený a hravý humor. Tento klaun a kostky se stanou také základem myšlenkové mapy k třídnímu plánu, který bude vyhotoven ve dvojím provedení, umístěný ve třídě i v šatně pro rodiče. Do barevných kostiček budeme postupně vlepovat jednotlivá témata, se kterými jsme se seznámili. Pro děti i rodiče tak vzniká přehled toho, co jsme již společně prožili a prázdná políčka napoví o tom, co nás ještě čeká.

 

Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a zájmu dětí v rámci situačního a prožitkového učení. Nově příchozím dětem se budeme snažit ulehčit vstup do nového prostředí a pomůžeme jim s adaptací.

 

U dětí budeme rozvíjet komunikační dovednosti, podporovat komunikaci ve skupině i efektivní komunikaci při všech činnostech. Důraz budeme klást i na prostor k vyjadřování myšlenek a odstraňování ostychu při samostatném vyjadřování pocitů. Pravidelně budeme zařazovat logopedické chvilky u zrcadla s procvičováním mluvidel.

 

Budeme podporovat budování kladného vztahu k přírodě a to nejen v prostředí MŠ, ale i v zahradě a okolí městyse. Nejenom prostřednictvím vycházek budeme sportovat, poznávat, experimentovat, zkoumat a relaxovat v přírodní zahradě, kam budeme přenášet co nejvíce aktivit, ale i zařazovat strukturovaná pozorování. Budeme se soustředit i na dodržování tradic, oslav, svátků i tradičních oslav třídy (narozeniny dětí, besídky, uspávání broučků, vynášení Morany, Velikonoce, čarodějnický rej aj.)

 

Vytvářet budeme i prostor pro aktivní komunikaci s rodiči a informovat je nejen o dění ve třídě a mateřské škole, ale i zapojení jejich dětí do dění ve třídě (informační schůzky, neformální setkávání při tvořivých dílnách nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). Rodiče se v případě potřeby mohou kdykoliv informovat u učitele, projeví-li zájem, mohou se podílet i na tvorbě programu či akcích MŠ (náměty na tvořivé dílny, společná setkání, péče o zahradu a další akce). Informovat se mohou také na nástěnkách či internetových stránkách, kde jsou podrobné informace s datem uskutečnění.

 

TVP PV budeme naplňovat pomocí:

 • pravidelným procvičováním mluvidel, zařazováním artikulačních rozcviček a dechových cvičení
 • rozšiřování slovní zásoby, komunikaci a respektování komunikačních pravidel, používání „kouzelných slovíček“, projevování vlastního názoru, čtením na pokračování
 • seznamování se s důležitými věcmi a nabízením nových poznatků a to prostřednictvím básniček, písniček, pohádek, knížek, encyklopedií, námětových her aj.
 • vedení k dodržování a respektování pravidel nejen ve třídě, ale i mimo ni
 • pozorování přírody a změn v nejbližším okolí, seznamování se s prostředím mateřské školy i okolím městyse
 • zařazování pravidelného pohybu, rozcviček, vycházek i překonáváním překážek a rozvojem hrubé motoriky
 • zařazování různých experimentů a pokusů, pozorování živé i neživé přírody, seznamování se s vlivem přírody na člověka, péče o přírodu a naši přírodní zahradu
 • využívání různých materiálů a technik k výtvarným a pracovním činnostem, rozvojem kreativity, uchopení psacích potřeb, tlak na tužku a celkovým rozvojem jemné motoriky, kdy výtvarnými pracemi vyzdobíme chodbu a šatnu pro vytvoření příjemného prostředí
 • zařazování grafomotorických cvičení, pracovních listů, rozvojem funkčních gramotností
 • vedení dětí k sebeobsluze, samostatnosti a pomoci mladším dětem při úklidu a to nejen pracovního místa
 • seznamování se s funkcí rodiny, poznávání jejích členů, vhodnosti oslovení, dodržování rituálů, oslav a tradic během roku
 • navázání spolupráce s MŠ Třešť a se ZŠ Batelov
 • oslovení zajímavých hostů z různých oblastí působení, besedami na dané téma, divadly a dalšími hudebními pořady  
 • pokračování ve spolupráci s Motýlkovou třídou v pořádání různých akcí na přírodní zahradě a s dalšími třídami pří společných projektech MŠ

 

V letošním školním roce budeme mít 5 předškoláků. Budeme se je snažit vést k samostatnosti a zodpovědnosti a tím jim ulehčit vstup do školy. Budeme je rozvíjet v těchto oblastech:

 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj funkčních gramotností
 • nabídka různých pracovních listů
 • rozvoj jemné motoriky, důraz na úchop tužky a správný tlak
 • podnětné prostředí v předškoláckém koutku
 • náročnější formy řízených činností
 • spolupráce se ZŠ
 • poznávací výlety a exkurze
 • logopedická prevence
 • dýchání s flétnou

 

Spolupráce s rodiči

V letošním roce bychom chtěli do dění ve třídě zapojit i rodiče a to prostřednictvím poznávací knihy „ S Kostkáčkem za poznáním“. Kdy symbolem a motivací našeho programu bude veselý klaun Kostkáček, který bude děti celý rok doprovázet a seznamovat s životem kolem nás, tradicemi, zvyky a proměnami přírody, které budou rodiče i děti zaznamenávat do knihy ze svých pobytů a výletů.