Poruchy učení

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, TĚLESNÉ POSTIŽENÍ, MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ, AUTISMUS A NADANÉ DĚTI

Specifické poruchy učení – jedná se o takovou skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání, matematiky. Veškeré tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě takzvaných dysfunkcí centrální nervové soustavy.

Druhy poruch učení

Dyslexie – patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy učení. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená.

Dysortografie – projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis.

Dysgrafie – znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen.

Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.
 

Specifické poruchy chování

LMD - /lehká mozková dysfunkce/, dochází k ní drobným minimálním poškozením centrální nervové soustavy během porodu nebo v raných vývojových obdobích dítěte. Projevy syndromu LMD jsou poruchy motoriky, poruchy vnímání, emoční poruchy a poruchy chování, poruchy koncentrace pozornosti a paměti, poruchy řeči a myšlení.

ADHD - /Attention Deficit Hyperaktivity Disorder/, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou. Projevuje se nápadně zvýšenou aktivitou. Největší potíže nastávají při nástupu do školy, tyto děti mají sklon neustále povídat, vykřikovat, pošťuchovat spolužáky a rušit je od zadané práce. Chovají se roztržitě a zapomínají nebo ztrácejí základní pomůcky.

ADD – syndrom poruchy pozornosti bez hyperaktivity. Děti mají potíže se zaměřením a koncentrací pozornosti, snadno je lze rozptýlit vnějšími podněty, mají problémy s dokončením úkolů, působí zasněně.
 

Tělesné postižení:

Dětská mozková obrna, nemoci svalů, poúrazové stavy, onemocnění kostí a páteře, onemocnění kloubů, revmatická onemocnění.

Mentální postižení

Je to postižení rozumového vývoje jedince, ovlivňující jeho schopnost myšlení a poznávání, komunikační schopnosti, schopnost sebeobsluhy a sociální integrace.

Autismus

Je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Nadané děti

Mezi základní charakteristiky nadaných dětí patří motivace, schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti, dobrá paměť, schopnost pracovat s abstraktními symboly, bohatá slovní zásoba, gramatická správnost, časné čtenářství, zvídavost, preference samostatné práce, schopnost vytvářet originální myšlenky, hluboké zájmy nebo mnoho zájmů, zjevný smysl pro humor.